EMSHI

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica.

La informació que conté el certificat és la següent:

-Codi únic d'identificació: xxxxxxxxxxxxxxxx
-Prestador de servei de certificació que emet el certificat: xxxxxxxxxxxx
-Identificació de la seu: xxxxxxxxxx
-Inici i final del període de validesa del certificat: xxxxxxxxxxxxxxxx
-Límits d'ús del certificat: xxxxxxxxxx
-Empremta digital del certificat: xxxxxxxxxxx

L'autenticitat, integritat i confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics queden garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).