EMSHI

Política de Privacitat

INFORMACIÓ LEGAL SEU ELECTRÒNICA i WEB EMSHI

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

En l'ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS (d'ara en avant EMSHI) estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.
És per açò que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l'EMSHI, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils.
Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran aquells estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular dels mateixos o prestar els serveis demandats i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb els dits fins.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequats, pertinents i no excessius en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que siga necessari. La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollidade les seues dades, dels extrems generals regulats en esta política d'acord amb els aspectes següents:

1. ¿ Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?

El responsable de les teues dades és L'ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS.

Adreça postal: Plaça de l'Ajuntament, 9-3º, 46002, València. Telèfon: 963 534390.
Contacte Delegació de protecció de dades (DPD) : dpd\@emshi.gob.es2. ¿ Perquè tractem les teues dades personals?

Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupamentde la relació amb les persones usuàries, els podem tractar per a distintes finalitats en funció dels serveis metropolitans que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquestes.

3. ¿ Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en altres el compliment d'una obligació legal per la nostra part, en altres el compliment per l'Entitat d'una missió realitzada en interés públic o en exercici de Poders Públics, en altres la protecció d'interessos vitals i en altres l'execució d'un contracte. L'aportació de les dades sol·licitats és obligatòria per ser imprescindible per a atendre la teua petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilites, no podrem portar-la a cap o prestar-los. Quan el tractament es base en el teu consentiment, el mateix s'entendrà otorgat de forma inequívoca, considerant-se la dita aportació un acte afirmatiu clar per la teua part, que manifaquestes el dit consentiment.

4. ¿ Per quant temps conservem les teues dades personals?

En general, les dades personals que se'ns facilita els conservarem per a mantindre un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, mentres la persona usuària no sol·licite la seua supressió. fins i tot sol.licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquestos: complir amb les obligacions legales/contractuales de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona usuària. En altres casos, el termini de conservació de les dades dependrà d'allò que s'ha especificat per a cada tractament de dades personals.

5. ¿ Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?

Les dades que ens proporciones podran ser comunicats a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes a què existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les que arribem a acords per a desenvolupar acords de col·laboració, etc.

6. ¿ Quins són els teus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

- Dret d'accés: Pots preguntar-nos quines dades personals estem tractant.

- Dret de rectificació: Pots sol·licitar-nos la rectificació de dades personals inexactes o que completem els que siguen incomplets, inclusivament per mitjà d'una declaració addicional.

- Dret de supressió (dret a l'oblit) : Pots sol·licitar-nos la supressió de les teues dades personals quan no siguen necessaris per als fins per als que van ser recollides; retires el teu consentiment; hi haja hagut un tractament il·lícit dels mateixos o per compliment d'una obligació legal.

- Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstàncies, pots sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teues dades, i en este cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- Dret d'oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teua situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teues dades. En els dits supòsits l'EMSHI deixarà de tractar els mateixos, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Exercir els teus drets

Per a exercitar els teus drets en protecció de dades podràs formular una sol·licitud davant del registre d'entrada de l'EMSHI i en línia a través de la Seu Electrònica de la mateixa utilitzant la instància genèrica. A aquestefectes i per a més informació, pots visitar la nostra Seu Electrònica de l'Entitat Metropolitana de serveis Hidràulics en la següent direcció https://sede.emshi.gob.es/sede/.
Igualment podràs formular reclamacions davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades
( https://www.aepd.es/ ).

Per l'anteriorment exposat s'informa els usuaris el següent relatiu al consentiment en el tractament de les seues dades:

A fi a fer complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.)

 S'INFORMA:

Les dades de caràcter personal facilitats per vosté, són incorporats un fitxer de titularitat privada el responsable i únic destinatari del qual és l'ENTITAT METROPOLITANA DE serveis HIDRÀULICS (EMSHI) . Només seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per a prestar adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari arreplegar dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec designades pels mateixos. Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establides legalment, i en cap concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del participant, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en què anara imprescindible per a la correcta prestació del servici. Una vegada finalitzada la relació entre EMSHI i l'interessat les dades seran arxivats i conservats, durant un període temps mínim de quatre anys, després de la qual cosa seguirà arxivat o si no n'hi ha seran tornats íntegrament o eliminats definitivament. Les dades que facilite seran inclosos en els fitxers de Tercers de l'EMSHI, amb la finalitat de gestió del servici prestat, o les gestions relacionades amb els administrats i manifest el meu consentiment. El tractament ulterior de les dades personals amb fins d'arxiu en interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics no es considerarà incompatible amb els fins inicials (limitació de la finalitat) . Se m'ha informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, limitació al tractament, cancel·lació, portabilitat de les dades, supressió “derecho a l'oblido”, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils) , dirigint-se amb la seua DNI o document equivalent, petició en què es concreta la seua sol·licitud, direcció a efectes de notificació i documents acreditatius de la petició que formula a l'EMSHI, siti en plaça Ajuntament núm. 9 -3º de València CP 46002 o en l'adreça de correu: dpd@emshi.gob.es
En compliment del que disposa l'article 6.1 g) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenrotlla parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, s'inclou l'enllaç amb la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
https://www.aepd.es/


Propietat intel·lectual i industrial

Els programes font i els programes objecte, així com la documentació associada a aquestos, incorporats a la Seu Electrònica, dels drets de la qual és titular legítima l'Administració Metropolitana, són de lliure disposició per altres Administracions Públiques i els ciutadans, podent executar-se per a qualsevol propòsit, permetent-se conéixer el seu codi font i sent susceptibles de millora o modificació així com de redistribució a altres usuaris, sempre que es complisquen les anteriors garanties. No obstant això, basant-se en el que disposa el RD Legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, es prohibix l'apropiació exclusiva dels mateixos per a fins comercials, reservant-se l'Administració Metropolitana la concessió de les autoritzacions pertinents per a aquestusos i quedant exempta, respecte de les llicències concedides, de tota responsabilitat pel possible mal ús per part del cessionari, així com de qualsevol obligació d'assistència tècnica, de manteniment o de cap compensació en cas d'errors en l'aplicació.

Dret aplicable i jurisdicció competent


La Seu Electrònica de l'Administració Municipal es regix pel que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als serveis Públics, el RD 1671/2009, que desenrotlla la dita llei, el REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L'EMSHI I DE LA SEUA SEU ELECTRÒNICA, aprovat inicialment per acord de l'Assemblea de data dotze de febrer de dos mil vint, publicat en BOPV nº41 de 28 de febrer de 2020, i que es troba en tràmit d'exposició pública a l'haver sigut interromput el termini de còmput per la suspensió de terminis acordada per l'estat d'alarma en virtut de la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març (pel que s'inclou només a efectes informatius adquirint fermesa quan quede aprovat definitivament), les resolucions de la Presidència que la desenvolupen i apliquen i les determinacions de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i de l'Esquema Nacional de Seguretat. Per al tractament de les vulnerabilitats i els incidents de seguretat se seguiran els criteris i recomanacions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i del Centre Criptológico Nacional (CNN-CERT). Les qüestions litigioses en la tramitació dels formularis i procediments electrònics implantats en la Seu es dirimiran davant dels Tribunals de Justícia de València.