EMSHI

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitze el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu electrònica de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics es sincronitza amb el laboratori del Real Observatori de l'Armada, depositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per a procedir a la seua comprovació, es pot accedir a la següent adreça d'internet:
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils Festes laborals

- Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre que no siguen festius.

Festes laborals

- Festes generals
- Són inhàbils els dies que s'estableixen en el calendari oficial de festes laborals per a l'any de la Comunitat Valenciana.
- Festes locals
- Les establides per la corporació

Còmput de terminis

-El còmput de terminis està regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.