EMSHI

Protecció de dades

Per a poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics que seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei orgànica 3/2018, de 06 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i garantia dels drets digitals.

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el que es preveu en l'esmentada Llei orgànica de Protecció de dades de caràcter personal.

Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, dirigint-se per escrit a: Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, Plaza de l'Ajuntament, 9 - Planta 3a, actualment en Carrer Moratín, 17, 2a planta.
46002 - València.

Més informació:

-Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/)